1181

ביטחון בה’

שאלה: כיצד ניתן לבטוח בהקב”ה שהוא יעשה טוב הנראה והנגלה (כפירוש חוה”ל ושאר ראשונים, ודלא כחזו”א ב”אמונה וביטחון”, כאשר תמיד יש...   קרא עוד